İngilizce Kelime Öğretimine Bir Bakış: Renklerin Kullanımı

Yazarlar

  • irfan Tosuncuoğlu Karabük Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.51242/SAKA-TJER.2020.5

Anahtar Kelimeler:

English language teaching- colours- students- vocabulary- teachers

Özet

Dünyanın  iletişim  ve  bilim  dili  haline  gelen  İngilizcenin  bilinmesi  günümüz şartlarında  artık  önemli  bir  ihtiyaç  olarak  görülmektedir.  Demirel’in  (2019)  de bahsettiği  gibi iletişim kurma ihtiyacı, İkinci Dünya Savaşı sonrası bilim ve teknikteki hızlı ilerleme ve gelişmeler, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler en az bir yabancı dil bilme gerekliliğini doğurmuştur.  Günümüzde özellikle uluslararası ticarette çok yaygın olarak kullanılmakta olan İngilizce, bilimsel alanda da ortak dil olarak yaygınlaşmıştır. Uluslararası kabul görmüş birçok bilimsel dergi makalelerini İngilizce yayımlamaktadır. İngilizce artık küreselbir dil olarak görülmeye başlanmıştır.

 

Son yıllarda dil öğretimi ile ilgili üzerinde durulan başlıca konulardan birisi de  “kelime  öğretimi”  konusudur.  Pek  çok  öğrenci  kelime  öğrenmenin  zor  olduğunu düşünmektedir.  Bireylerin  sahip olduğu kelime bilgisinin hedeflenen dildeki becerileri etkili bir şekilde kullanmayı doğrudan etkilediğinden dolayı bu husus çok önemli bir konudur. Genel anlamda  kelimeler  bir  dilin  yapı  taşlarını  oluşturmaktadır.  Herhangi  basit  ricadan  çok kompleks yapıdaki duygu ve düşünceler kelimeler vasıtasıyla anlatılırlar. Bu nedenle kelime öğretimi, dil öğretiminin temel yapı taşlarından sayılmaktadır. Renk  kavramı  doğada  gördüğümüz  her  nesnede  karşımıza  çıkmakta  ve  duygusal  olarak bizi  etkilediği  gibi  duygularımızı  anlatmada  da  bir  araç  olarak  kullanılmaktadır. Özellikle Görsel zekâya sahip bireyler başta olmak üzere öğrenciler, renklere karşı hassas ve duyarlıdır. Bu sebeple derslerde renkli materyallerden yararlanılmalıdır.  Buradan yola çıkarak kelime öğretiminde renklerin kullanımı  çalışmada incelenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Aksan, Doğan (1990), Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara.

Bayraktaroğlu, Sinan (2015), Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi, Öztepe Matbaacılık, Ankara

Baytekin, Yusuf ve Say, Balcı-Nuran (2003), Temel Sanat Eğitimi, İstanbul: Ya-Pa.

Brown, H. Douglas. (2001), Teaching by Principle: An Interactive Approach to Language Pedagogy. New York: Longman.

Brown, H. Douglas (2007), Principles of Language Learning and Teaching (15. Baskı). Newyork: Longman.

Demirci, Ali (2014), “Literatur Taraması”, Coğrafya Araştırma yöntemleri, (Ed.Yılmaz Arı ve İlhan Kaya), (1. baskı). Coğrafyacılar Derneği, Balıkesir, s.73-109, ISBN: 978-605-86453-2-5

Demirel, Özcan (1999), Yabancı Dili Öğrenemiyoruz, Erişim tarihi: 20 Eylül, 2020, http://www.hurriyet.com.tr/egitim/anasayfa/6607825.asp?gid=171.

Gökaydın, Nevide (2003), Temel Sanat Eğitimi, İstanbul: Diasan.

Karakaş, Ali ve Karaca, Gülçin (2011), “Yabancı Dil Öğretiminde Resmin Materyal Olarak Kullanımı ve Önemi”, Yaşadıkça Eğitim, s. 109.

Longman-Metro (2007), Büyük İngilizce Türkçe - Türkçe Sözlük. İstanbul: Serhat Yayınları.

OECD (2018). Education at a glance 2018: OECD indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/eag-2018-en. Temmuz 2020 tarihinde erişilmiştir.

Rahmawati, Irma. (2015), “Problems in Teaching Vocabulary to Young Learners at Aisyiyah Bustanul Athfal 01 Kindergarten Malang” Unpublished Thesis. Department of English Language Education, Faculty of Teacher Training and Education.

Schmitt, Diane, Schmitt, Norbert ve Mann, David (2011), Focus on vocabulary 1: Bridging vocabulary, White Plains, NY: Pearson Education.

Spaulding, Cheryl L. (1992), Motivation in the Classroom, New York: McGraw-Hill.

Şahin, Ebru (1998), “Color Naming”, A Doctoral Thesis, Submitted to the Department of Interior Architecture and Environmental Desing and the Institute of Fine Arts of Bilkent Universtiy in Partial Fulfıilment of the Requırements for the Degree of Ph.D. In Art, Desing and Archıtecture, Ankara.

TDK Türkçe Sözlük. (2016), Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara. Web: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=dil adresiyle, 20 Temmuz,. 2020 tarihinde erişim sağlanmıştır.

Thornbury, Scott (2002), How to Teach Vocabulary. London: Longman.

Uçgun, Duygu (2006). “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözcük Dağarcığını Geliştirme Teknikleri”, Türklük Bilimi Araştırmaları. S. XX, s.217-227.

Yılmaz, Meliha (2010), Görsel Sanatlar Eğitiminde Uygulamalar, Ankara: Data.

İndir

Yayınlanmış

2021-01-14

Nasıl Atıf Yapılır

Tosuncuoğlu, irfan. (2021). İngilizce Kelime Öğretimine Bir Bakış: Renklerin Kullanımı. Türk Eğitim Araştımaları Dergisi, 1(1), 26-31. https://doi.org/10.51242/SAKA-TJER.2020.5