Ergenlerin Stres ve Duygu Durum Değişiklikleri Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Duygu Değişimi, Müzik, Nabız, Ortam Sesleri, Stres

Özet

Bu çalışma; ortam seslerinin stres ile duygu değişimlerine etkisini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Çeşitli ortam seslerinin güçlü bir duygusal tepki uyandırdığı başlıca mekanizmalardan biri olduğu ileri sürülmektedir. Bu çalışmanın amacı; çeşitli ortam seslerinin ortaokul öğrencilerinin fiziksel stres ve duygu değişimleri üzerine etkilerini araştırmaktır.Müzik dinlemek, her zaman fiziksel ve zihinsel stresi rahatlatmanın iyi bilinen bir yolu olmuştur. Bununla birlikte çok az araştırmacı farklı müzik içeriği kompozisyonlarının fiziksel ve zihinsel stres üzerinde farklı rahatlatıcı etkileri olup olmadığını araştırmıştır. Bu çalışma, müziğin fiziksel stres ve duygular üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğunu doğrulamaktadır. Ortam seslerinin insanlar üzerindeki etkileri yapılan çalışma sonuçlarında görülmüştür. Bu bulgu ortam seslerinin insanların yaşam kalitesini arttırmada faydalı sonuçlar doğuracağını göstermektedir. Bu amaçla özellikle yaşam kalitesini arttırıcı etkisi olduğu tespit edilen müzik türlerinin dinlenmesinin yaygınlaştırılmasının ve gençlerimizin bu müzik türlerini dinlemeleri teşvik edilmesi faydalı olacaktır.Bu çalışma, müzik içeriği kompozisyonunun fiziksel stres ve duygularda rahatlama etkisi üzerindeki etkisine ilişkin yalnızca bir ön çalışmadır. Ortam kokusu, çalma süresi vb. gibi farklı manipülasyonların etkileri de gelecekte tartışılabilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

KAYNAKLAR

Akombo, D. O. (2006). Effects of listeningtomusic as an interventionforpainandanxiety in bone marrowtransplantpatients (Doctoraldissertation, University of Florida).

Alptekin, A. G. (2012). Müzik performans anksiyetesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 137-148.

Aşçı, F. H., Çağlar, E., Eklund, R. C., Altıntaş, A., & Jackson, S. (2007). Durumluk ve Sürekli Optimal Performans Duygu Durum-2 Ölçekleri'nin Uyarlama Çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 18(4), 182-196.

Bakırcı, Ç. M. 2018. Plutchik'in Duygu Çarkıfeleği: Duygularınızın Kökenlerini Daha Yakından Tanıyın! https://evrimagaci.org/plutchikin-duygu-carkifelegi-duygularinizin-kokenlerini-daha-yakindan-taniyin-5407, Son Erişim: 12.09.2022

Boşnak, M., Kurt, A. H., & Yaman, S. (2017). Beynimizin müzik fizyolojisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12(1), 35-44.

EmotionResearcher. (2015, March). The Component Process Model of Emotion, andthePower of Coincidences | EmotionResearcher. Retrievedfrom http://emotionresearcher.com/the-component-process-model-of-emotion-and-the-power-of-coincidences/

Erdal, B., & Tepe, Y. K. (2021). Bireylerin Duygu Durum, İçedönük-Dışadönük Kişilik Özelliği ve Müzik Tercihleri Arasındaki İlişkiler. Psikoloji Çalışmaları, 41(2), 549-580.

Fikri, E. C. E., Sümer, S. K., & Sabancı, A. (2003). Tekstil fabrikalarında gürültü düzeyi ve etkileri. TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 4(15), 30-39.

Gençel, Ö. (2006). Müzikle tedavi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 697-706.

Grinde B, Patil GG. Biophilia: doesvisualcontactwithnatureimpact on healthandwell-being? Int. J. Environ. Res. Public. Health. 2009;6:2332–2343.

Güner, Ç. (2000). Gürültünün sağlık üzerine etkileri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 9(7), 1-4.

Hanser, S.B. (1985). Music TherapyandStressReductionResearch. J Music Ther, 22(4), 193-206.

İstanbulluoğlu, H., & Kır, T. (2016). Mesleki gürültü maruziyeti (Askeri personel örneği). TAF PreventiveMedicineBulletin, 15(4).

Karakoç, E. (2021). Pandemi Sürecinde Müziğin İyileştirici Etkileri. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri, 7(13), 562-576.

Karamızrak, N. (2014). Ses ve müziğin organları iyileştirici etkisi. Koşuyolu Kalp Dergisi, 17(1), 54-57.

Koç, E. M., Başer, D. A., Kahveci, R., & Özkara, A. (2016). Ruhun ve bedenin gıdası: geçmişten günümüze müzik ve tıp. Konuralp Tıp Dergisi, 8(1), 51-55.

Krohn, M. (2007). Robert Plutchik’sPsychoevolutionaryTheory of Basic Emotions. Retrieved fromhttps://dragonscanbebeaten.files.wordpress.com/2010/06/robert-plutchiks-psychoevolutionary-theory-of-basic-emotions-poster.pdf

Kulakaç, N., Çolak, A., & Aktuğ, C. (2016). Yaşam kalitesi üzerine müziğin etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(4), 67-70.

Kürklü, G., Görhan, G., &Burgan, H. İ. (2013). Çalışma Hayatında Gürültünün Etkisi ve İnşaat Teknolojileri Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 5(1), 22-35.

Lee, O.K., Chung, Y.F., Chan, M.F., &Chan, W.M. (2005). Music anditseffect on thephysiologicalresponsesandanxietylevels of patientsreceivingmechanicalventilation: a pilot study. J ClinNurs. 14(5), 609-620.

Loomba, R.S., Arora, R., Shah, P.H., Chandrasekar, S., &Molnar, J. (2012). Effects of music on systolicbloodpressure, diastolicbloodpressure, andheart rate: a meta-analysis. IndianHeart J, 64(3), 309-313.

Maller C, Townsend M, Pryor A, Brown P, StLeger L. Healthynaturehealthypeople: ‘contactwithnature’ as an upstreamhealthpromotioninterventionforpopulations. HealthPromot. Int. 2006;21:45–54.

Medicalpark. (2022). Nabız nedir? İdeal nabız kaç olmalı?<https://www.medicalpark.com.tr/nabiz-nedir-ideal-nabiz-kac olmali/hg941#:~:text=1214%20ya%C5%9F%20(k%C4%B1z),100%20ve%20ortalama%2080%20olmal%C4%B1d%C4%B1r.>, Son Erişim: 22 Eylül 2022

Miendlarzewska, E., &Trost, W. (2014). How musicaltrainingaffectscognitivedevelopment: rhythm, rewardandothermodulatingvariables. Front. Neurosci., 142(2), 1-18.

Özçevik, A. (2007). Müzikle tedavi ve öğrenciler üzerindeki terapik etkileri (Doctoraldissertation, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2021. Psikososyal Destek Psikoeğitim Programı Ortaokul. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_08/30214759_27101932_SalgYn_ortaokul.pdf , Son Erişim: 12.09.2022

Pekrun, R., &Linnenbrink-Garcia, L. (2014). International Handbook of Emotions in Education, Chapter 2: ConceptsandStructures of Emotions.

Plutchık, R.(1980).Emotion: A psychoevolutionarysynthesis, New York: HarperandRow Roeckelein, J. (2006). Elsevier’s Dictionary of PsychologicalTheories.

Sazak, Y., Kanadlı, K. A., & Olgun, N. (2021). Yoğun Bakım Hastalarında Müzik Uygulamasının Fizyolojik ve Psikolojik Etkileri: Sistematik Derleme. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 8(2), 203-212.

Scherer, K. R. (2004). Whichemotions can be inducedbymusic? Whataretheunderlyingmechanisms? And how can wemeasurethem?.Journal of New Music Research, 33(3)

Screenr. (2017). Plutchik’s Wheel of Emotions: How DoesItWork, and How Can It Be Applied? – BookChapterOverview. u3083644. Retrievedfrom https://www.screenr.com/ZVDN

Thomson, C.J., Reece, J.E., &Benedetto, M.D. (2014). Therelationshipbetweenmusic-relatedmoodregulationandpsychopathology in youngpeople. MusicaeScientiae, 18(2), 150-165.

Ulrich RS, Simons RF, Losito BD, Fiorito E, Miles MA, Zelson M. Stressrecoveryduringexposuretonaturaland urban environments. J. Environ. Psychol. 1991;11:201–230.

Uluçay, T. (2018). Lise öğrencilerinin dinledikleri müzik türlerinin şiddet eğilimlerine etkisi. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (41), 135-153.

Uyar, M., & Korhan, E. A. (2011). Yoğun bakım hastalarında müzik terapinin ağrı ve anksiyete üzerine etkisi. Ağrı, 23(4), 139-46.

Yener, Y. A. (2011). Müziğin çocuklar ve yaşlılar üzerindeki etkileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 119-124.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

YAVUZ, B., AKARSU, A., ÖZDEMİR, S., TATLI, M. ., ÇAKAR, S., & GÜVEN , M. (2023). Ergenlerin Stres ve Duygu Durum Değişiklikleri Üzerine Bir Araştırma. Türk Eğitim Araştımaları Dergisi, 4(2), 57-73. Geliş tarihi gönderen https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjer/article/view/91

Sayı

Bölüm

Makaleler