Lise Öğrencilerinin Batıl ve Paranormal İnanışları Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Lise Öğrencileri, Batıl İnanış, Paranormal İnanış, Gerçek Dışı İnanış

Özet

Bu araştırma, lise öğrencilerinin batıl ve paranormal inanışlarını incelemiştir. Lise öğrencileri arasında yaygın olan batıl ve paranormal inanışlar araştırılmış elde edilen sonuçların okul rehberlik ve psikolojik hizmetler alanyazınına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın evrenini 2022-2023 eğitim öğretim yılında Çukurova ilçesinde eğitim gören lise öğrencileri oluşturmaktadır. Anketler sınıf farkı oluşturmadan bir bütün olarak tüm lise öğrencilerine uygulanmıştır. Çalışmada örneklem seçilmemiş olup kolayda örnekleme yöntemi ile araştırmaya katılmayı kabul eden 1600 kişiye ulaşılmıştır fakat yanlış ve eksik doldurulan formlardan dolayı 1486 anket formu değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada veri toplamak için e-form anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Tobacyk ve Milford (1983) tarafından geliştirilen, Arslan (2010) tarafından geçerlilik güvenilirliği yapılan ve 29 ifadeden oluşan Paranormal İnanç Ölçeğinin 17 maddesi alınmıştır. Araştırmada demografik veri kullanılmamıştır. Çalışmada elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Anketlerden elde edilen puanların aritmetik ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmış olup istatistiksel değerlendirmeler bu puan ortalamaları üzerinden yapılmıştır.Lise öğrencilerinin hayatına batıl inanışların etkisi oldukça büyüktür. Batıl inanışlar, öğrencilerin karar vermelerini, davranışlarını ve duygusal durumlarını etkilemektedir. Uğur getireceği düşüncesiyle belirli nesneler taşımak veya ritüeller yapmak gibi davranışlar sergilemektedirler. Bu tür inançlar, öğrencilerin gerçekçi değerlendirmeler yapmalarını engellemekte ve olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir.Lise öğrencilerinin bilimsel gerçeklere dayalı düşünmeleri ve batıl inançlarından uzak durmaları önemlidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

KAYNAKLAR

Arslan, M. (2004). Kişilerin batıl inanç kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 2(6), 9-34.

Arslan, M. (2010). “Seküler Toplumlarda Kutsal Arayışları Geç Modern Dönemde Büyü-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi”. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 1(1): 195-210.

Balderston, J. L. in the play Dracula (1927), spoken by the character Von Helsing. In the script Dracula: the Vampire Play in Three Acts (Samuel French Inc., 1960), 25.

Blackmore, S.J., 1994. Are women more sheepish? Gender differences in belief in the paranormal. In: Women and parapsychology (International conference), Dublin, 1991. New York: Parapsychology Foundation.

Ceran, Z. (2020). Paranormal İnanışlar, Davranışlar ve Eğitim. Muhafazakar Düşünce Dergisi, 16(Özel Sayı-1), 118-141.

Corsini, R.J., 2002. Dictionary of psychology. Philidelphia, PA: Brunner/Mazel.

Develi, H. (2019). Modern toplumda batıl inançlar ve new age akımı (Doctoral dissertation, Sakarya Universitesi (Turkey)).

Emmons, C.F. and Sobal, J., 1981. Paranormal beliefs: Testing the marginality hypothesis. Sociological Focus, 14(1), pp.49-56.

Irwin, H.J., 1993. Belief in the Paranormal: A Review of the Empirical Literature. Journal of the American Society for Psychical Research, 87(1), pp.1-39.

Kımter, N., & Nurten, T. A. Ş. (2019). Üniversiteli Öğrencilerin Batıl İnanç Düzeyleri İle Mutluluk Düzeyleri ve Dini Yönelimleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme. Kesit Akademi Dergisi, (21), 178-220.

Lester, D., Thinschmidt, J.S., and Trautman, L.A., 1987. Paranormal belief and Jungian dimensions of personality. Psychological Reports, 61(1), p.182.

Ofori, P.K., Tod, D., and Lavallee, D., 2016. An exploratory investigation of superstitious behaviours, coping, control strategies, and personal control in Ghanaian and British student-athletes. International Journal of Sport and Exercise Psychology, pp.3-19.

Özgüven, N. (2013). Batıl İnançların Yenilikçilikteki Rolünün Analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(3), 111-124.

Parladır, H., & Özkan, D. (2015). Sosyal Bilimlerde Paranormal İnançlara Dair Çalışmalar: Sekülerleşme Ve İnanç İkileminde Modern Birey Ve Toplum. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 172-202.

Risen, J.L. and Nussbaum, D., 2013. Sense and Superstition. New York Times. SR 12, 4

Tobacyk, J., & Milford, G. (1983). Belief in paranormal phenomena: Assessment instrument development and implications for personality functioning. Journal of personality and social psychology, 44(5), 1029.

Tobacyk, J.J., Nagot, E., and Miller, M., 1988. Paranormal beliefs and locus of control: A multidimensional examination. Journal of personality assessment, 52(2), pp.241-246.

Topuz, İ., & İnanç, K. P. (2012). Gençlerde Normatif, Popüler Ve Paranormal İnançlar Üzerine Bir Araştırma: Sdü Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (29).

Wiseman, R. and Watt, C., 2004. Measuring superstitious belief: Why lucky charms matter. Personality and Individual Differences, 37(8), pp.1533-1541.

Wuthnow, R., 1976. Astrology and marginality. Journal for the Scientific Study of Religion, 15(2), pp.157-168.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

DAĞLI, İbrahim, OYUNLU, İbrahim, ÖZCAN, A., ERTAÇ, Şefik, & TÜRK, G. (2023). Lise Öğrencilerinin Batıl ve Paranormal İnanışları Üzerine Bir Araştırma. Türk Eğitim Araştımaları Dergisi, 4(2), 74-87. Geliş tarihi gönderen https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjer/article/view/92

Sayı

Bölüm

Makaleler