Gönderiler

Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.
  • Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verilmiştir).
  • Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
  • Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.

Yazar Rehberi

Yazım Kuralları

1.  Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

2.  YAZI ALANI: Makalelerin Microsoft Word programında yazılması gerekmektedir. Kağıt türü olarak A4 seçilmelidir. Bölümlere ait sayfa düzeni (boşlukları); "üst: 2 cm", "alt: 2 cm", "sağ: 1,5 cm", "sol: 2 cm", "girinti sol: 0 cm", "girinti sağ: 0 cm", "özel: yok" olarak ayarlanmalıdır. Özet, Giriş, Şekiller, Tablolar, Kaynakça  ve Notlar toplamda 30 sayfayı geçmemelidir.

3.  YAZIM KARAKTERLERİ: Yazı karakteri "Times New Roman" olarak; yazı büyüklüğü ise "11 punto" olarak ayarlanmalıdır. Satır aralığı olarak "tek satır aralığı" kullanılmalıdır. Paragraflar arasında (önce-sonra) "6 nk (inç)" boşluklar bırakılmalıdır. Söz konusu boşluklar haricinde paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmamalıdır.

4.   Yazımda, virgül ve noktalardan (noktalama işaretlerinden) sonra bir karakter aralık(boşluk) bırakılmalıdır. Yazılar paragraflar şeklinde ve “her iki yana yaslı” olarak yazılmalıdır.

5.   ANA BAŞLIK: Makale genel başlığının koyu renkte, sola yaslı ve 15 punto olarak yazılması gerekmektedir. Kullanılan kelimelerin ilk harfleri büyük, diğer harfler ise küçük olarak yazılmalıdır. Türkçe başlığın altına İngilizce başlık yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlıklar arasına satır boşluğu bırakılmadan, önce ve sonrası için "6 nk" boşluk bırakılmalıdır. İngilizce başlıkta yer alan kelimelerin ilk harfi büyük ve diğer harfleri küçük olarak yazılacaktır. İngilizce başlık italik, normal renkte (koyu değil), sola yaslı ve 12 punto olarak yazılmalıdır.

6.    YAZAR BİLGİLERİ: İngilizce başlıktan sonra (alt satırda), satır boşluğu bırakmadan, yazarın Ad ve SOYADI sola dayalı bir şekilde, koyu renkte, Times New Roman yazı türü ve 10 punto olarak yazılmalıdır. Yazarın sırasıyla akademik unvanı, görev yaptığı kurum ve e-posta adresi bir alt satıra, sola dayalı olarak, normal renkte (koyu değil), İtalik ve 10 punto olarak tam ve açık bir şekilde yazılması gerekmektedir. Birden fazla yazar olması halinde diğer yazarlar da aynı şekilde alt alta eklenmelidir. Yazar bilgileri ek olarak dipnot ile gösterilmemelidir.

7.   ANA BÖLÜMLER: Makale metni "ÖZET", "ABSTRACT", "GİRİŞ", METİN, "SONUÇ" ve "KAYNAKÇA" bölümlerine ayrılmış olmalıdır. Ana bölümler 11 punto, koyu (kalın), büyük harflerle ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. "SONUÇ" ve "KAYNAKÇA" hariç tüm ana başlıklar 1'den başlayarak sırasıyla numaralandırılmalıdır.

8.   TÜRKÇE ÖZET VE ABSTRACT: Özet kısmı "Türkçe" 120 - 250 kelime arasında olmalıdır. Özet sonunda içeriğe uygun en az 3 ve en çok 5 adet "anahtar kelime" yer almalıdır. Özetin Abstract kısmı Türkçe özet metnin ve anahtar kelimelerin "İngilizce" çevirisi olarak hazırlanmalıdır. Bu kısımların başlıkları olan "ÖZET" ve "ABSTRACT" kelimeleri büyük harflerle, koyu renkle, önce ve sonrasında "6 nk" paragraf boşlukları olacak şekilde yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet bölümleri başlıklarıyla birlikte 3,5 paragraf girintisi ile, iki yana yaslı olarak, 9 punto ile hazırlanmalıdır.

9.   METİN: Makale yazımında kullanılan dilin açık, anlaşılır ve akıcı olması gerekir. Metin Türk Dil Kurumu yazım ve imla kurallarına uygun olmalıdır. Uygulama esaslı çalışmalarda "metin" kısmı içerisinde "Araştırmanın Konusu, Amacı, Önemi", "Araştırmanın Metodolojisi (evreni, örneklemi, ölçekleri, veri toplama yöntemi ve aracı, kısıtları, kullanılan veri analiz teknikleri)" "Literatür İncelemesi" ile "Bulgular" alt kısımları yer almalıdır.

10.  DİĞER BAŞLIKLAR (BÖLÜM BAŞLIKLARI): Başlık numaralarında, sayılar Girişten itibaren verilmelidir. Başlık ve alt başlıklar numaralanmalıdır. Bölüm başlıklarının tümü ilk satır ayarlamasında ve şu şekilde olmalıdır.

1. BAŞLIK (Harflerin tümü büyük ve tümü kalın - 11 punto)

1.1. Başlık (Kelimeler iki yana yaslı, kalın (koyu) ve sadece ilk harfleri büyük - 11 punto)

1.1.1. Başlık (Kelimeler iki yana yaslı, kalın (koyu) ve sadece ilk harfleri büyük - 11 punto)

11. TABLO VE ŞEKİLLER: Çalışma bölümleri içindeki tüm tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde sayfaya ortalı olarak gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafiğe bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo, şekil veya grafiğin üstünde, sayfaya ve tabloya ortalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 10 punto olarak yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 8-11 punto aralığında olmalıdır. Tablo, şekil veya grafikler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına (sayfa marjlarını aşmayacak şekilde) uygun şekilde sayfaya yerleştirilmelidir. Şekil ve Tabloların hemen altına kaynakçası eklenmelidir.

12.  ATIF GÖSTERME: Çalışmada yapılan alıntılarda kaynak gösterme ilkelerine (bilimsel atıf kurallarına) uyulması zorunludur. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazara/yazarlara aittir. Atıflar APA standartlarına uygun olarak metin içinde parantez açılarak, tarih ve sayfa numarası verilerek yapılmalıdır. Ek açıklamalar ise dipnot yöntemi kullanılarak sayfa altlarında gösterilmelidir.

Örnekler :

Tek yazar : xxx (Keleş, 2006:289).

İki yazar : xxx (Mecek ve Doğan, 2015:214).

Üç ve daha fazla yazar : xxx (Giritli vd., 2012:325).

13. KAYNAKÇA: Çalışmada atıf yapılan her türlü kaynak kaynakça bölümünde yer almalıdır. Kullanılan kaynaklar nitelik (tez, kitap, makale, rapor vb.) ayrımı yapılmaksızın bir arada ve yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserleri   “en eski tarihli” olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilmelidir. Mevzuat ve resmi gazeteler kaynakçanın alt kısmında aynı kurallara tabi olarak gruplandırılarak ayrı olarak verilmelidir.

Örnekler;

            TEBLİĞ:

BULUT, Yakup (2002), "Yerel Yönetimlerin Teknolojiye Entegrasyonu", I. Uluslararası Yerel Yönetimler, Üniversite ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Gazi Üniversitesi Yayını, Ankara, ss.337-351.
 
KİTAP BÖLÜMÜ:
Belli, Aziz (2020), "Suriyeli Göçünün Kentlileşme Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Kilis Belediyesi Stratejik Planın İçerik Analizi’’, Türkiye’de Göçün Kentler Üzerindeki Etkileri ve Yönetimi (Ed. Vedat Yılmaz ve Yıldız Atmaca), Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.169-186.
 
MAKALE:
AYDIN, Abdullah, (2019), "6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Siyasal Elitlerin Değişimi", Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, S.2(2), ss.445-452.
 
HABER - KÖŞE YAZISI:
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (2017), "Büyükşehirden Yaşlılara Ziyaret", E-Haberhttps://kahramanmaras.bel.tr/haber/2017/10/30/buyuksehirden-yaslilara-ziyaret#&gid=null&pid=9 (Erişim Tarihi: 25.06.2018).
 
GÖKÇE, Deniz (1997), “Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu”, Milliyet, 15 Mart 1997, S.4.
 
TEZ:
ESMER, Şenol (2008), "Yerel Yönetim Birlikleri", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 
KİTAP:
ULUSOY, Ahmet ve AKDEMİR, Tekin (2013), Mahalli İdareler, Seçkin Yayınları, Ankara, 8. Baskı.
 
MEVZUAT:
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, (24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete).

 

        NOT: Yazım konusunda belirtilmeyen durumlarda bilimsel yazımlarda benimsenen genel hususlar dikkate alınmalıdır.

Makaleler

Section default policy

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.