Kahramanmaraş Depremi Sonrası Oluşturulan Kent Yerleşiminin Kent Kültürüne Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Mehmet KONUS Kahramanmaras sütçü imam üniversite

Anahtar Kelimeler:

Deprem,- Kent,- Kent Kültürü- Kahramanmaraş

Özet

Dünya kurulduğundan bu yana yer kürede meydana gelen doğal afetler dünyanın
şekillenmesine etkide bulunmaktadır. Ve oluşan doğal afetler sonucunda kentlerin ve bireylerin doğal afetlere karşı şekillendikleri görülmektedir. Doğal afetler sonucu kent kültürünün etkilenme durumlarını ve insanların doğal afetler açısından kent kültürüne uyum sağlama durumları değerlendirilmeye alınmaya çalışmış ve makale de doğala afetlerden birisi olan deprem incelenmiştir. Deprem sonrası oluşturulan yeni yerleşim alanlarının kent kültürüne etkisi üzerine bir hipotez oluşturularak çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada kent kültürü ve yerleşim alanlarının farklı ve sağlam zemin etütlerinin tespitlerinin belirlenerek farklı bölgelere kurulma çalışmaları değerlendirilmiş olup çevre şehircilik bakanlığı ve belediyeler tarafından yapılan etüt çalışmalarına ulaşılmış ve yeni kent kurulması anlamında toplumun bakış açısı ve yorumlar değerlendirilmeye alınarak nicel gözlemlerden ve internet yorumları da dikkate alınarak kent merkezinden bağımsız ve farklı alanlara kurulması planlanan ve deprem sonrası halkın yorumlarını da gözlemleyerek daha önce deprem olmuş şehirlerin yerinde kurulmasının gözlemlemesi yapılmıştır. Değerlendirmeler sonucunda yeni oluşan ve tarihi çok eskilere dayanan merkezi kent yerleşim alanlarının farklı bölgelere kurulması kent kültürünün olumsuz şekilde etkileneceği kanaatine ulaşılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Akyel, R. (2007), Afet Yönetim Sistemi: Türk Afet Yönetiminde Karşılaşılan Sorunların Tespit ve

Çözümüne İlişkin Bir Araştırma, (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı,

Basılmamış Doktora Tezi), Adana.

Alaağaçlı, S. (2006), Kriz ve Afet Yönetimi: Türkiye Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi

SBE, Kocaeli.

Anonim 2011. (2012) http://www.arkitera.com/haber/index/detay/mimarlar-odasindan-van-depremi-aciklmasi.

Bumin, K. (2020). Demokrasi Arayışında Kent, Akademik Düşünce Dergisi, Sayı:1, Bahar 2020, Basım Yılı:

Sayfa Sayısı: 170 Çizgi Kitabevi, Konya.

Canbulat, Ş. (2023). Doğal Afetler ve Olağanüstü Durumlarda Görülen Salgın Hastalıklar Tarsus Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2023, Cilt: 3, Sayı:1.

Çanakçıoğlu, H. (1993), Orman Koruma, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Yayın No. 411, İstanbul.

Doğru, D. (2019), Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Doğal Afetlerin İnfografikler İle Öğretiminin Öğrenci

Başarısına ve Dersin Tutumuna Etkisi, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe ve Sosyal

Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Sivas.

Erkal, T. ve Değerliyurt, M. (2009). Türkiye’de Afet Yönetimi, Atatürk Üniversitesi Doğu Coğrafya Dergisi,

(22).

Ertürkmen, Cevdet. (2006), Afet Yönetimi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve

Siyaset Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Erkan, M, A. ve Diğerleri. (2019). 2018 Yılı Meteorolojik Afetler Değerlendirme Raporu, 2019. Araştırma Dairesi

Başkanlığı Yayınları. Ankara.

Gök, Y. Yazar, M. (2010), Afetlere Maruz Kalan Yerleşmelerin Yer Değişiminde Karşılaşılan Sorunlara Bir

Örnek: İspir Maden Köprübaşı Beldesi Elmalı Mahallesi, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt 16, Sayı 26.

Gürbüz, G. ve Koçyiğit, K. (2020). Deprem ve Troposfer İlişkisi, Şili Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen

ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. AKÜ FEMÜBİD 20.

İşçi, P. D. C. (2008). DEPREM NEDİR VE NASIL KORUNURUZ. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 3(9), 959.

https://doi.org/10.19168/jyu.52931 s. 970.

Kadıoğlu, M. ve Özdamar, E. (2005). Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri; Sel, Heyelan ve Çığ için Risk

Yönetimi, s. 251-276, JICA Türkiye Ofisi Yayınları No: 2.

Kalkan, M. Kaçar, A.D. Alptekin, Orkun. (2020). Ülkelerin Deprem Sonrası Yeniden Yapılaşma Süreçlerinin

Karşılaştırılması: Çin, Şili ve Türkiye Örnekleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Dergisi Tasarım + Kuram Sayı 31, Ekim 2020.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri daire başkanı Gökhan BAŞPINAR ve Kudep Tarihi Kentler

Şube Müdürü Nuri Hakan EREŞAHAN ile 06/11/2023 tarihleri arasında yapılan görüşmeler. Kahramanmaraş.

Karakaş, M. (2001). Tarihsel Gelişim Sürecinde Kent Kısıtlı Tarihsellik Anlayışı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım,

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 3 sayı:1 s. 121-132.

Kentleşme Şurası. (2009), Kentlilik Bilinci, Kültür ve Eğitim Komisyonu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı:

Ankara.

Koca, A. ve Yıldırım, B. (2023). Deprem Sonrası Etkin Politika Tasarımı, PWC Dergisi Nisan 2023 S.6. s10.12

Mutlu, A. ve Batmaz, N. (2013). Türkiye’de kent hakkı, Ankara: Orion Kitabevi, 2013, 351 s. İnsan Ve Toplum,

(7), 217-218.

Oyanik, M. ve Cengı̇z, E. (2020). “Afet Bilinci ve Kader İlişkisi: Gümüşhane Örneği”. Dergi park Akademik Yıl

, Cilt: 5 Sayı. The Journal of International Scientific Researches 5/Ek (31 Aralık 2020), s. 87-101.

Özalp, M. F. ve Arslan, H. (2020). Kentsel Planlamadaki Değişim ve Dönüşümün Kent Formunun Gelişimine

Etkisinin İncelenmesi: Düzce Örneği. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 3 s.

- 2244

Özey, R. (2011), Afetler Coğrafyası, Aktif Yayınevi, 2. Baskı. S. 1.

R, Keleş. (1995). Kentleşme ve Türkçe, Dilbilim Araştırmaları Dergisi.

Sarışın, Ş. Ve Akça, B. Ö. (2022) Yeni Yapılaşmalarda Kent Kimliği-Kentsel Bellek İlişkisinin İncelenmesi:

Elâzığ Örneği, Kent Akademisi, Cilt: 15 Sayı s. 175

Şıkoğlu, E. Güney, Y.İ. (2020) Sivrice Elazığ Depremi’nin Kent Merkezindeki Yansıması Üzerine Coğrafi Bir

Değerlendirme Dirençlilik Dergisi, 4(2), 2020, (275-292), s, 290.

Taştekin, A. T. (1998). Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü Meteoroloji Ve Çığ.

Toprak, Z. ve Altay, A. (2016) Afet tanımları, Bütünleşik Afet Yönetimi 1. Baskı. İlkem Yayınevi. İzmir.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), (2014). Açıklamalı Afet

Yönetimi Sözlüğü, s.23. 166.

Turgut, Ü. (2007). Doğu Karadeniz Bölgesinde Sel Felaketine Neden Olan Sinoptik Modellerin Tahmin Tekniği

Açısından İncelenmesine Dönük Karşılaştırmalı Bir Araştırma, TMMOB Afet sempozyumu 2007.

Uçkaç, L. (2006). Kentsel Tasarımın Kent Kimliği Üzerine Etkileri, Keçiören Örneği, Ankara: Ankara

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Yenilmez, G. (2011). 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 11-14 Ekim 2011 ODTÜ, Ankara.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Ankara.

Yiğit, Ş. (2012). Van Depremi ve Göç II. Ulusal Öğrenci Sempozyumu 27 – 28 Nisan 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA.

Yılmaz, E. ve Çitçi, S. (2011). Kentlerin Ortaya Çıkışı ve Sosyo-Politik Açıdan Türkiye’de Kentleşme Dönemleri,

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (35), 252-267.

https://www.afad.gov.tr/deprem-nedir. (27 Haziran 2020). Erişim tarihi 12/12/2023.

https://t24.com.tr/yazarlar/esra-akgemci-america-invertida/sili-ve-turkiye-binalar-yasatir-binalar-oldurur,38646

Erişim tarihi, 02/12/2023

İndir

Yayınlanmış

2024-07-03

Nasıl Atıf Yapılır

KONUS, M. (2024). Kahramanmaraş Depremi Sonrası Oluşturulan Kent Yerleşiminin Kent Kültürüne Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(1). Geliş tarihi gönderen https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/104