Bir Yerel Yönetişim Aracı Olarak Adana Kent Konseyi

Yazarlar

  • Şükrü ARSLAN stil cephe mimarlık a.ş

DOI:

https://doi.org/10.51243/SAKA-TJMER.2020.3

Anahtar Kelimeler:

Yönetişim, Yerel Yönetişim, Kent Konseyleri, Adana

Özet

Bu çalışma Adana Kent Konseyi üyelerinin belediyeye katılım, gündem belirleme ve karar alma mekanizmaları içerisindeki etkinlik düzeylerinin belirlenmesi, Adana özelinde katılıma etki eden, bölgeye has özelliklerin ve işleyiş farklılıklarının altında yatan sebeplerin öğrenilmesi ve elde edilen sonuçların yerel yönetişim bağlamında değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Yapılan araştırmalarda özellikle kent konseyleri-yerel yönetişim ilişkisini ele alan akademik çalışmaların sınırlı olduğu, Adana özelinde ise daha önce böyle bir çalışmanın yapılmadığı görülmüştür. Bundan dolayı bu çalışmanın mevcut durumun kısıtlılığına doğrudan işaret etmesi ve alandaki boşluğun doldurulmasına yardımcı olunması bakımından önem taşımaktadır. Henüz bakir sayılan bu alanın akademik olarak zenginleştirme çabası içinde olunması, yapılan saha çalışması ile alanın bilgisinin ölçülmesi ve daha öncesinde yapılan genel kuramsal ölçüler etrafında mukayese etme fırsatının yakalanması açısından sahada çalışmak isteyen araştırmacılara katkı sağlaması beklenmektedir.

Adana Kent Konseyini yerel yönetişim bağlamında değerlendirebilmek için konsey üyelerine anket uygulanmıştır. Anket uygulaması sonucunda elde edilen veriler SPSS 20,0 Forwindows hazır paket programına yüklenmiş ve araştırma amaçları doğrultusunda istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. Araştırma sonucu elde edilen veriler, her soruya ve konu alanına göre frekans ve yüzde şeklinde gösterilmiş ve sonuçlar güvenirliliği test edilmiş veriler ışığında değerlendirilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

AYDIN, Ahmet Hamdi, (2016), Kamu Yönetimine Giriş, Seçkin Yayınları, Ankara, 3. Baskı.

BALCI, Asım, (2005), “Türkiye-AB İlişkileri Perspektifinden Kamu Yönetimi Sisteminin Yeniden Yapılandırılması”, Amme İdaresi Dergisi, 38(4), ss. 23-37.

BAYRAMOĞLU, Sonay, (2005), Yönetişim Zihniyeti Türkiye’de Üst Kurullar ve Siyasal İktidarın Dönüşümü, İletişim yayınları, İstanbul.

_________, 2002. “Küreselleşmenin Yeni Siyasal İktidar Modeli: Yönetişim”, Praksis 7, Yaz Sayısı, Ankara. ss. 85-116.

BAYRAM, Nuran, (2009), Sosyal Bilimlerde SPSS ile Very Analizi, Ezgi yayınları, İstanbul, İkinci Baskı.

BELLİ, Aziz, (2016), “Türkiye’de Kent Konseylerinin İşlevselliği Önündeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Büyükşehir Belediyeleri Örneği”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.

BÜLBÜL, Zübeyr, (2009), “Ekonomik Dönüşüm Süreci, Kentleşme, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kent Konseyi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

COSKUN, Recai, (2006), “İyi Yönetişim Her Derde Deva Mı?”, Yerel Siyaset Dergisi, 1(6), ss. 42-44

ÇUKURÇAYIR, Mehmet Akif, (2003), Yurttaş Odaklı Yerel Yönetim, Çizgi Yayınları, İstanbul.

_________, (2005), Siyasal Katılım Olanakları Açısından Yerel Siyaset: Yönetişim ve Yerel Alanda Yararlanılabilecek Diğer Yöntemler, Nobel Yayıncılık, Ankara.

_________, (2009), Yurttaş Odaklı Yerel Yönetim, Çizgi Kitabevi, Konya.

DPT, (2007), Kamuda İyi Yönetişim, Dokuzuncu Kalkınma Planı, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.

EROĞLU, H. Tuğba., (2010), “Sürdürülebilir Yerel Kalkınma ve Kent Konseyleri”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan, (26), ss. 44-55.

GÜMÜŞ, Fatih, (2009), “Yönetişim Kavramına Eleştirel Bir Yaklaşım ve Tuzla Kent Konseyi Örneği”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, İstanbul.

GÜNDOĞAN, Ertuğrul, (2010), “Kavram, Kuram ve Boyutlar”, (Ed. M. Akif Çukurçayır, H. Tuğba Eroğlu, Hülya Eşki Uğuz), Yönetişim: Kuram-Boyutlar-Uygulama, Çizgi Kitabevi, Konya.

IULA-EMME, (2002), Sürdürülebilir Kalkınma ve Yönetişim: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi Türkiye Ulusal Raporu TEMA III, İstanbul: IULA-EMME, ss. 17-20.

KAYA, Erol, (2007), “Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi”, (Ed. Erol Kaya, Hulusi Şentürk, Osman Danış, Sami Şimşek), Modern Kent Yönetimi- I, Okutan Yayıncılık, İstanbul.

ÖZCAN, Lütfi, YURTTAŞ, Fatma, (2010), “Kent Konseyleri Müzakereci Demokrasinin Uygulama Alanı Olarak Düşünülebilir mi?”, (Ed. Bekir Parlak), Yerel Yönetimler, Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar, Dora Yayıncılık.

SAĞIR, Meral, (2003). “Küreselleşme Süreci ve Siyasal Katılımda Yeni Arayışlar: Yerel Gündem 21 Antalya. Kent Konseyi Kadın Meclisi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 12(4), ss. 28-41.

http://www.adana.gov.tr/sosyal-durum (Erişim Tarihi: 15.06.2016)

http://www.adanakentkonseyi.org.tr/belediyemiz-TARIH-Ccedil-E, (Erişim Tarihi: 05.05.2016)

İndir

Yayınlanmış

2021-01-14

Nasıl Atıf Yapılır

ARSLAN, Şükrü. (2021). Bir Yerel Yönetişim Aracı Olarak Adana Kent Konseyi. Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 25-55. https://doi.org/10.51243/SAKA-TJMER.2020.3