Hukuk ve Etik Bağlamında Kent Konseyleri: Mevzuatın ve Uygulamanın Genel Bir Değerlendirmesi

Yazarlar

  • Ekrem ASLAN Çukurova Üniversitesi

Özet

Kent Konseyleri ifadesi mevzuata ilk girdiğinde yıl 2005’ti. Uygulamaya dair yönetmelik bundan bir yıl sonra hayatımıza girdi. Geçen süre için konseyler kuruldu. Konseyin yapısında yenilikler getiren mevzuat değişikliği yapıldı. Birlikleşme fikri doğdu. Platformlar oluştu. Belediyelerin bir kısmı kurulu olan konseyleri dağıttı. Yeni seçilen belediye başkanları “tekrar kurma” görevini ihmal etti. Kimi belediye başkanı kendisini veya belirlediği ismi konsey başkanı seçtirmek istedi. Birtakım konseyler “konseylerin görevi” dışında “alternatif belediye” çalışmaları yürütmeye başladı. Konsey başkanları hızını alamayıp, şehir adına konuşmaya başladı. Güzellikler, gerilimler, yetki aşımları, seçimlere itiraz derken bugün, kent konseyleri 16. yılını yaşıyor ve gelişiyor. Bu gelişme serüveninde aktif olarak müdahil olduğumuz son on yıllık süreçte, konseyleri yönetenler veya bir biçimde bileşenleri olanların yaşadığı birçok tartışmanın etik kurallar bağlamında kaldığını ancak nitelemenin ve cevaplarının mevzuatta arandığını gördük. Bilindiği üzere etik veya etik kurallar dediğimiz olgu, herhangi bir yasaya veya yazılı metine dayanmayan kurallarına ve kanunlarıdır. Konseyler açısında bu “konseyler ile ilgili olan ve mevzuat açısından düzenlenmiş alanın dışında kalan ve uyulmasının konseylerin yapısı ve temel felsefesi ile uygun düştüğü davranışlar toplamı” olarak ele alınabilir. Kent konseylerini tahkim eden başat kriter ise norm dediğimiz, kurallar bütünü yani hukuk daha dar anlamıyla mevzuattır.  Bu tebliğimizde uygulamadan örnekler üzerinden konseylerin olması gereken yönlerine etik yönüyle, mevzuat açısından zorunlu olan hususlarına ise hukuk yönünden bakarak değerlendirme ve öneriler sunmaya çalışacağız. Bunu yaparken temele hukuk kurallarını alacağız. Konsey mevzuatı ve yargı kararları bağlamında dikkat edilmesi gereken hususlar, etik olarak ihlal edilen hususları ve Birliğin Etik Kurulunun işleyişi ve belirlediği ilkeler bağlamında bir değerlendirme sunacağız.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

ASLAN, E. (2021). 5176 Sayılı Kanun İle Oluşturulan KGEKve Kamu Etik Komisyonlarının Büyükşehir Belediyeleri Ölçeğinde İşlevselliği Üzerine Bir Değerlendirme: Adana Ve Gaziantep İncelemeleri: An Evaluation on the Functionality of the Public Servants Ethics Committee and Public Ethics Commissions Established by Law No. 5176 on the Scale of Metropolitan Municipalities: The Case of Adana and Gaziantep. TÜRK KAMU YÖNETİMİ DERGİSİ, 2(1).

Çetin, F., Sabancı, M. (2020). Modernitenin Pandemik Halleri. Fahri Çakı (Ed.), Covid-19 Pandemi Sürecinde Sivil Dayanışma Türkiye Kent Konseyleri Birliği Örneği içinde (s. 385-391). Ankara: Nobel Yayınevi.

Kent Konseyi Yönetmeliği, Erişim Linki:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10687&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5, Erişim Tarihi: 20.11.2021

Sayılı Belediye Kanunu, Erişim Linki: http://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5393.pdf, Erişim Tarihi: 20.11.2021.

TKKB (2020). Türkiye Kent Konseyleri Birliği 2020 Faaliyet Raporu. https://www.kentkonseyleribirligi.org.tr/tema/dokumanlar/tkkb_faaliyet_raporu.html,

Erişim Tarihi: 20.10.2021

İndir

Yayınlanmış

2022-01-02

Nasıl Atıf Yapılır

ASLAN, E. (2022). Hukuk ve Etik Bağlamında Kent Konseyleri: Mevzuatın ve Uygulamanın Genel Bir Değerlendirmesi . Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2(2). Geliş tarihi gönderen https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/38