Yerel Kalkınmanın Yansıması Olarak Belediye Yatırımları

Yazarlar

  • Meryem ARSLAN Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Gaziantep Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Yerel kalkınma- Kent- Belediye yatırımları- Hibeler

Özet

Kentlerin ülkelere nazaran daha fazla ön plana çıktığı günümüz koşullarında kent ekonomilerinin de önemsendiği ve yerel ekonominin gelişmesi için daha fazla gayret sarf edildiği gözlenmektedir. Kentlerde yaşayan nüfusun her geçen gün daha fazla artması, değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarda artış görülmesi vb. nedenlerle belediyelerin yerel kalkınma alanında bazı hedefler eşliğinde yerel ekonomik kalkınma siyasaları izlemesini gerekli kılmıştır. Belediyeler artık süregelen belediyecilik anlayışına ek olarak yerel kalkınmanın sağlanması boyutunda toplumun yaşam kalitesini artırmak, refah içerisinde yaşayan bir yerel topluluk yaratmak amacıyla paydaş işbirliğini benimseyerek politikalar geliştirmek zorundadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı yerel kalkınmanın önemine vurgu yaparak izlenmesi gereken hedefler ve uygulanacak politikaların neler olması gerektiğini açıklamak, belediyelerin yerel kalkınmaya ilişkin katkılarını incelemek ve bu doğrultuda neler yapılabileceğine dair önerilerde bulunmaktır. Çalışmada öncelikli olarak literatür taraması yapılmış, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak araştırma sorularına cevap aranmıştır. Farklı ölçeklerde 80 belediyenin verileri analiz edilmiş, genel olarak yatırımların alt yapı yatırımları odağında toplandığı, yatırım projelerine ilişkin olarak büyükşehir ilçe belediyelerinin bu alanda diğerlerine nazaran daha aktif olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Göymen, Korel (2004) Yerel Kalkınma Önderi ve Paydaşı Olarak Belediyeler, Yerel Kalkınmada Belediyelerin Rolü, Uluslararası Sempozyum Kitabı, Pendik Belediyesi Kültür Yayınları, No:21, s.5-6.

Gül, Hüseyin (2004) Ekonomik Kalkınmada Yerel Alternatifler, Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt:1, s.202-214.

Küçük, Müşerref ve Güneş, Gül (2013) Yerel Kalkınmada Bir Etken Olarak Turizm: Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşleri, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 22, Sayı 4, s.7.

Marmara Belediyeler Birliği (2021) https://marmara.gov.tr/calisma_alanlarimiz/yerel-kalkinma/ , (Erişim Tarihi 10.03.2021).

Şen, Ali (2009) Bölgesel Kalkınma ve Hibe Programları, 3.Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Bildiri Kitabı, TEPAV Yayınları No:45, s.365. https://www.tepav.org.tr/upload/files/1321362124-

Zengin, Eyüp (2014) Mustafa Başkurt, Muharrem Es, Yerel Yönetimler ve Yerel Kalkınma, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, s. 104-105.

İndir

Yayınlanmış

2022-07-08

Nasıl Atıf Yapılır

ARSLAN, M. (2022). Yerel Kalkınmanın Yansıması Olarak Belediye Yatırımları. Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 41-52. Geliş tarihi gönderen https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/54

Sayı

Bölüm

Makaleler