Siyasal İletişim Kampanyalarının Göstergebilimsel Analizi: 2018 Cumhurbaşkanliği Seçimi Örneği

Yazarlar

  • Metin KASIM
  • Pınar TUNÇ Çanakkale Onsekizmart Universitesi

Anahtar Kelimeler:

Siyasal İletişim- Gösterge Bilim- Roland Barthes

Özet

İletişim çalışmalarında göstergebilim kullanımında gönderilen bir iletinin taşıdığı kodlar çerçevesinde şekillendiği düşünülmektedir. Böylelikle bu kodlar birçok çalışma alanının içinde yer almakta dolayısıyla göstergebiliminin kullanım alanı genişlemektedir Demokratikleşme sürecinde halkın kararlarını etkilemek için tanıtım faaliyetlerinin kullanılması, verdiği vaatlerden öte siyasi partinin seçmenin üzerinde etki uyandırabilmek için liderin imajı, logosu, sloganlar, partilerin seçim kampanyaları vb. gibi kaynaklar ile göstergeler üretilmektedir. Seçmen kitlesi sayesinde, yöneticiler belirlenmekte, seçmen, oy vermenin yanında baskı grubu oluşturma, protesto gibi faaliyetlerle demokratik yönetimleri etkilemektedir. Bu çalışmada da siyasal iletişim kampanyalarında kullanılan anlatılar 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan partilerin afişleri üzerinden sorgulanarak Roland Barthes’ın düz anlam ve yan anlam çözümlemesi kullanılıp göstergebilim açısından sorgulanmıştır. Seçim kampanyalarındaki afişler renk, dil, arka plan ya da kullanılan birtakım göstergeler açısından hem adayı hem de partiyi ön plana çıkartmaktadır. Dolayısıyla, kullanılan her gösterge ile bir kod oluşturulup hedef kitlenin bu kodu açması beklenmektedir

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Al-dulaimi, B. (2021). Büyük Şirketler İçin Elektronik Reklamcılık: “Eyleyenler Modeli” ile

Göstergebilimsel Analiz . Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi , 4 (2) ,

-78 .

Aristoteles (1997), Retorik, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Çeviren Mehmet H. Doğan.

Aziz, Aysel, (2007) Siyasal İletişim, Nobel, İstanbul,

Barthes, R., (1979), Göstergebilim Serüveni, Kültür Bakanlığı Yayınları. Çevirenler: Berke Vardar —

Mehmet Rifat.

Batur, M., (2016). Huzurun Rengi Mavi, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt/Vol. 6

Sayı/No.13, 279-292

Bayat, N. , Hamzadayı, E. , Çetinkaya, G. & Ülper, H. (2012). Gülen Ada Öyküsünün

Göstergebilimsel Çözümlemesi . Tarih Okulu Dergisi , 2013 (XVI).

Bircan, U., (2015), Roland Barthes ve Göstergebilim, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, ss. 17 – 41.

Çağlar, B. (2012). Bir İletişim Biçimi Olarak Göstergebilim . LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (2) ,

-34.

Demir, D., (2017), Hansel ve Gretel Adlı Masalın Greimas’ın Eyleyenler Modeline Göre İncelenmesi,

İnsan ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(5), 3303 – 3315.

Demir, M. (2018). Siyasal İletişim: Kavramsal Bir Derleme . Uluslararası Sanat Kültür ve İletişim

Dergisi , 1 (1) , 79-104

Gunes, A. (2013). Göstergebilim Tarihi . Humanities Sciences , 8 (4) , 332-348 Ünal, F., M.,

(2016)Göstergebilimin Serüveni, Müteffekir, Cilt 3, Sayı 6, 379 .

Göktaş, P. & Çarıkçı, İ. H. (2015). Kuşakların Siyasal İletişim Kültür ve Liderlik Açısından

Değerlendirilmesi . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dergisi , 2 (1) , 7-33.

İlkdoğan, H., 2017,Göstergenin Toplum Düzlemindeki Yeri:Toplumsal Göstergebilim , İdil Dergisi,

Cilt 6, Sayı 39, Volume 6, Issue 39

İşler, Esra, Demokrat Part’nin Halkla İlişkiler Çalışmaları, 2007, s 116.

Karaman, E. (2017). Roland Barthes ve Charles Sanders Peirce’in Göstergebilimsel Yaklaşımlarının

Karşılaştırılması . İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi , 9 (2) , 25-36 .

Kınay, K., (2019), Nostalji Reklamlarının Göstergebilimsel Analizi, Yüksek Lisans Tezi.

Oktay, Mahmut, Politikada Halkla İlişkiler, Derin Yayınları, İstanbul, 2002

Okumuş, Abdullah, Pazarlama Anlayışın da Siyasal Pazarlamanın Yeri ve Pazar Konumlarına Göre

Siyasi Partilerin Stratejik Analizi, 2007, s.157-177.

Özerkan, Şengül, İnceoğlu Yasemin, İletişimde Etkileme Süreci (Seçim Kampanyalarından

Örneklerle), Pan Yayıncılık, İstanbul, 1997

Özkan, Abdullah, Siyasi İletişim, Tasam, İstanbul, 2007

Özkan Necati, Seçim Kazandıran Kampanyalar, MediaCat, İstanbul, 2007

Özmakas, U. (2009). Charles Sanders Peırce’in Gösterge Kavramı . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler

Dergisi , 2 (1) , 32-45 .

Savaş, Â., (2012),Göstergebilim ve Sinema İlişkisi Üzerine Bir Deneme, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21,1 s.527-538

Soydan, M. (2007). Yavuz Turgul’un Gönül Yarası Filminin Greimas’ın Eyleyensel Örnekçesine Göre

Çözümlenmesi . Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (18) , 1-15 .

Uztuğ, Ferruh, Siyasal İletişim Yönetimi (Siyasette Marka Yaratmak), MediaCat, İstanbul, 2004

Vural, z. Beril, Bat, Mikail, Siyasal Seçim Kampanyalarında Yeni İletişim Teknolojileri ve Blog

Kullanımı: 2008 Amerika Başkanlık Seçimlerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz, 2009, s.

- 2777.

Wikipedia(a),https://tr.wikipedia.org/wiki/2018_T%C3%BCrkiye_cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1

%C4%9F%C4%B1_se%C3%A7imi Erişim Tarihi: 29.06.2022.

İndir

Yayınlanmış

2022-07-08

Nasıl Atıf Yapılır

KASIM, M., & TUNÇ, P. (2022). Siyasal İletişim Kampanyalarının Göstergebilimsel Analizi: 2018 Cumhurbaşkanliği Seçimi Örneği. Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 67-85. Geliş tarihi gönderen https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/55

Sayı

Bölüm

Makaleler